top of page
Samhällsengagemang
VI GER TILLBAKA TILL SAMHÄLLET
Vi Stödjer

VI STÖDJER BARN & UNGDOMAR

De allra flesta barn och ungdomar i Sverige har någon gång i sitt liv varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen och ideellt engagerade lagledare ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra och rättvist sätt – på barn och ungas villkor. Varje lagledare är ansvarig för sin lagkassa och att spelarna/utövarna har det material som krävs för att genomföra träningar och matcher på ett bra sätt oavsett vilket väder det är.

 

Vår mission är att skapa så goda förutsättningar för barn & ungdomar som möjligt i deras utövande av idrott och samtidigt ge tillbaka till deras lag. Vi är passionerade för idrott i allmänhet och för barn & ungdomsidrott i synnerhet. Våra drivkrafter och passion är att främja barn & ungdomsidrott – i samtliga affärer och uppdrag vi engagerar oss i ger vi tillbaka till lagen och föreningarna tillsammans med våra samarbetspartners.

 

De ekonomiska förutsättningarna för svensk föreningsidrott är nu sämre än på många år beroende på bland annat minskade anslag från de svenska centrala idrottsförbunden men även det globala ansträngda läget vilket pressar den svenska ekonomin svårt. I slutändan drabbas de svenska idrottsklubbarna och även de enskilda barn & ungdomar som utövar idrotten.

 

Med hjalplaget.se som partner till ert lag så säkerställer vi tillsammans att barnen och ungdomarna får utöva sina idrotter med de bästa tänkbara förutsättningarna rent ekonomiskt för laget och även få tillgång till det bäst anpassade material som krävs för deras idrott.

Vi är Ditt lags butik.

Allt du köper ger vi en kick-back tillbaka till er lagkassa!

CSR & Hållbarhet

CSR & HÅLLBARHET

Corporate Social Responsibility (CSR) är det ansvar företag har för den påverkan man har i samhället där man verkar. CSR är en process att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-korruption i strategi och verksamhet. Man ska se över, tänka innovativt och utveckla sin affärsmodell, sina produkter och tjänster.

 

CSR kan i många fall också handla om att säkerställa att lagar efterlevs, till exempel i områden med svaga styrsystem. Det finns också globala riktlinjer som ska godtas och efterföljas.

 

hjalplaget.se har en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekonomiskt gynnsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Vi arbetar för hållbar utveckling som maximerar vårt bidrag till globalt överenskomna mål för hållbar utveckling och som skapar långsiktigt värde för bolaget.

 

“Vår hållbarhetresa går vidare. Kombinerade effekter av pandemi, social oro, politisk instabilitet och klimatkris har inte bara präglat våra verksamheter under året, utan också skapat ett momentum. Att driva affären ”som vanligt” är inte längre ett alternativ, utan det krävs ständiga och snabba anpassningar till en föränderlig omvärld.”

 

Torsten Jansson

VD och koncernchef New Wave Group.

Jämställdhet

JÄMSTÄLLDHET

Hjalplaget.se arbetar aktivt med att främja barn & ungdomars jämställdhet inom idrott och detta är en viktig fråga som förtjänar all vår uppmärksamhet och insatser. Genom att främja jämställdhet inom idrott skapar vi en rättvis och inkluderande miljö där alla barn och ungdomar kan delta och utvecklas oavsett kön.

Det är ingen hemlighet att idrottsvärlden har varit präglad av ojämlikhet mellan könen under lång tid. Men det har skett en positiv förändring under de senaste decennierna, och det är viktigt att vi fortsätter att arbeta för att uppnå fullständig jämställdhet inom idrotten.

 

För att främja jämställdhet inom idrott för barn och ungdomar är det nödvändigt att skapa lika möjligheter och tillgång till träning och tävlingar oavsett kön. Det innebär att ge flickor och pojkar samma resurser, träningsfaciliteter och stöd. Det handlar också om att motverka stereotyper och normer som begränsar barns och ungdomars val inom idrotten. 

 

Vi anstränger oss för att förändra attityder och beteenden. Genom att uppmuntra till respekt och samarbete mellan könen kan vi skapa en positiv och trygg miljö för alla idrottande barn och ungdomar.

bottom of page